WARUNKI POŻYCZKI W ALFAKREDYT

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI

zawarta w Warszawie w dniu … , pomiędzy: 
Alfakredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000458132, NIP: 8442351597, REGON: 200776208, o kapitale zakładowym w wysokości 1.005.000 zł, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”

a
Panem/Panią _____________________________ , legitymującym(-ą) się dowodem osobistym) ___________________________, posiadającym (-ą) numer PESEL: __________________________, zamieszkałym(-ą) w _____________________________, pod adresem: ___________________________ , adres do korespondencji: ____________________________________________, adres e-mail: ____________________________________________  zwanym(-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”.

 

§ 1
Pojęcia użyte w Umowie ramowej

Użyte w Umowie ramowej określenia oznaczają:

 1. Baza Danych oznacza zbiór danych prowadzony do celów oceny zdolności kredytowej przez Biuro Informacji Gospodarczej;
 2. Biuro Informacji Gospodarczej oznacza dowolne z biur informacji gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w szczególności: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie;
 3. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 4. Całkowity Koszt Pożyczki oznacza wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką, w wysokości określonej w Umowie Pożyczki;
 5. Całkowita Kwota Pożyczki oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych udostępnionych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy Pożyczki;
 6. Całkowita Kwota do Zapłaty przez Pożyczkobiorcę oznacza sumę Całkowitego Kosztu Pożyczki i Całkowitej Kwoty Pożyczki, w wysokości określonej w Umowie Pożyczki; Całkowita Kwota do Zapłaty przez Pożyczkobiorcę została określona przy założeniu, że Pożyczkobiorca dokona spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi prowizjami lub innymi kosztami należnymi Pożyczkodawcy w Terminie Spłaty;
 7. Czynności Windykacyjne oznacza czynności podejmowane w związku z niedotrzymaniem przez Pożyczkobiorcę Terminu Spłaty Pożyczki;
 8. Formularz Informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący Pożyczki, zawierający informacje określone w Załączniku nr 1 do Ustawy o kredycie konsumenckim, udostępniany Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku przez Pożyczkodawcę przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Pożyczki i stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy ramowej;
 9. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.);
 10. Kodeks postępowania cywilnego oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z zm. późn.);
 11. Ocena Zdolności Kredytowej Pożyczkobiorcy oznacza ocenę zdolności Pożyczkobiorcy do spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty dokonywaną przez Pożyczkodawcę przed zawarciem Umowy Pożyczki na podstawie informacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy lub na podstawie informacji zawartych w Bazie Danych lub w Zbiorze Danych Pożyczkodawcy;
 12. Odsetki za Opóźnienie oznaczają odsetki za nieterminową płatność naliczane w wysokości określonej w Umowie Pożyczki w przypadku niedotrzymania Terminu Spłaty przez Pożyczkobiorcę;
 13. Opłata Rejestracyjna oznacza opłatę o charakterze zwrotnym w wysokości 0,01 zł dokonywaną przez Pożyczkobiorcę na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w celu weryfikacji danych podanych podczas rejestracji w Serwisie Klienta;
 14. Pierwsza Pożyczka oznacza umowę o kredyt w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim zawartą po raz pierwszy przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą w ciągu 2 lat od złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki;
 15. Pożyczka oznacza środki  pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na dowolny cel na podstawie Umowy Pożyczki;
 16. Pożyczkobiorca oznacza osobę fizyczną, która zawiera Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 17. Pożyczkodawca oznacza spółkę działającą pod firmą Alfakredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000458132, NIP: 8442351597, REGON: 200776208, o kapitale zakładowym w wysokości 1.005.000 zł;
 18. Potwierdzenie Przedłużenia Terminu Spłaty oznacza oświadczenie wystawione przez Pożyczkodawcę, potwierdzające przedłużenie Terminu Spłaty w przypadku Pierwszej Pożyczki albo kolejnej Pożyczki, w szczególności email lub sms;
 19. Profil Klienta oznacza indywidualny profil klienta założony przez Pożyczkobiorcę w Serwisie Klienta;
 20. Prowizja za Udzielenie Pożyczki oznacza wynagrodzenie z tytułu rozpatrzenia wniosku o pożyczkę oraz udzielenia Pożyczki, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki; w przypadku Pierwszej Pożyczki Prowizja za Udzielenie Pożyczki wynosi 0 zł (zero zł);
 21. Prowizja za Przedłużenie Terminu Spłaty Pierwszej Pożyczki oznacza wynagrodzenie z tytułu przedłużenia Terminu Spłaty Pierwszej Pożyczki, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w wysokości i na warunkach określonych w Tabeli Kosztów;
 22. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy oznacza rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Pożyczkobiorca, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którego została dokonana Opłata Rejestracyjna i na który Pożyczkodawca przekazuje kwotę Pożyczki po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie;
 23. Rachunek Bankowy do Spłat oznacza rachunek bankowy, na który Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi prowizjami i opłatami należnymi zgodnie z Umową; informację o aktualnym numerze Rachunku Bankowego do Spłat Pożyczkobiorca może uzyskać w Serwisie Klienta.
 24. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym, określona w Umowie Pożyczki; RRSO została określona przy założeniu, że Pożyczkobiorca dokona spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnymi prowizjami i innymi opłatami w Terminie Spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki;
 25. Rzecznik Finansowy oznacza podmiot uprawniony na podstawie przepisów Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz na podstawie przepisów Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Biuro Rzecznika Finansowego znajduje się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, 02 – 001 Warszawa, biuro@rf.gov.pl.
 26. Serwis Klienta oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy: www.alfakredyt.pl;
 27. Tabela Kosztów oznacza zestawienie wszystkich znanych Pożyczkodawcy prowizji, odsetek lub innych kosztów związanych z udzieleniem Pożyczki albo przedłużeniem Terminu Spłaty, stanowiące Załącznik Nr 2 do Umowy ramowej;
 28. Termin Spłaty oznacza dzień wskazany w Umowie Pożyczki w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi prowizjami i innymi opłatami w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy do Spłaty;
 29. Trwały Nośnik oznacza każdy materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową, pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności plik w formacie PDF przesłany pocztą elektroniczną, a także wiadomość SMS;
 30. Umowa oznacza łącznie Umowę Pożyczki i Umowę ramową;
 31. Umowa Pożyczki oznacza pierwszą i każdą następną umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą na zasadach określonych  w Umowie ramowej, określającą szczególne warunki Pożyczki uzgodnione przez strony, m.in. kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka, termin spłaty;
 32. Umowa ramowa oznacza niniejszą Umowę ramową pożyczki, określającą ogólne warunki pożyczki dla wszystkich Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy;
 33. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity z dnia  15 maja 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.);
 34. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oznacza ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 101  z późn. zm.);
 35. Ustawa o kredycie konsumenckim oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity z dnia 26 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 z późn. zm.);
 36. Przepisy o ochronie danych osobowych oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowe przepisy o ochronie danych osobowych;
 37. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oznacza Ustawę z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z dnia 9 listopada poz. 1823);
 38. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji oznacza Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przed podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015. Poz. 1348 ze zm.);
 39. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity z dnia 14 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm);
 40. Wniosek o Udzielenie Pożyczki oznacza wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie pierwszej albo kolejnej Pożyczki, złożony za pośrednictwem Profilu Klienta i podlegający rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę na zasadach określonych w Umowie;
 41. Zbiór Danych Pożyczkodawcy oznacza zbiór danych prowadzony przez Pożyczkodawcę do celów oceny zdolności kredytowej.

§ 2
Przedmiot Umowy ramowej

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy ramowej jest określenie zasad na jakich Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca zawierać będą Umowy Pożyczki.
 2. Na podstawie Umowy Pożyczki Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki na warunkach określonych w umowie, zaś Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczki oraz do zapłaty prowizji lub innych opłat na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa Pożyczki jest umową o kredyt konsumencki zawieraną na odległość o której mowa w art. 5 pkt 13 Ustawy o kredycie konsumenckim i oznacza umowę o kredyt konsumencki zawieraną z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 4. Usługa świadczona przez Pożyczkodawcę stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), której wykonanie następuje bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 3
Warunki udzielenia Pożyczki

1. Pierwsza pożyczka może być udzielona Pożyczkobiorcy, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy o kredycie konsumenckim, tj. zawiera Umowę Pożyczki w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Pożyczkobiorcy;
 3. w dniu wystąpienia z Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki ukończył 21 i nie ukończył 75 lat;
 4. posiada obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dokonał skutecznej rejestracji i posiada aktywny Profil Klienta w Serwisie Klienta;
 6. złożył prawidłowo wypełniony Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Profilu Klienta;
 7. uzyskał pozytywną Ocenę Zdolności Kredytowej Pożyczkobiorcy na podstawie informacji otrzymanych przez Pożyczkodawcę od Pożyczkobiorcy lub informacji zawartych w Bazach Danych Biur Informacji Gospodarczej lub w Zbiorze Danych Pożyczkodawcy; składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy upoważnienia do wystąpienia do Biur Informacji Gospodarczej o ujawnienie informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
 8. w chwili wystąpienia z Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;
 9. spełnia pozostałe warunki określone w Umowie.

2. Kolejna Pożyczka może być udzielona Pożyczkobiorcy, który spełnia warunki określone w ust. 1, a ponadto:

 1. spłacił poprzednio udzielone Pożyczki wraz ze wszystkimi prowizjami, odsetkami i innymi kosztami należnymi Pożyczkodawcy;
 2. w chwili wystąpienia z Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki nie posiada wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec Pożyczkodawcy.

§ 4

Rejestracja w serwisie klienta

 1. Warunkiem zawarcia Umowy Pożyczki oraz udzielenia Pożyczki jest dokonanie przez Pożyczkobiorcę uprzedniej rejestracji oraz posiadanie aktywnego Profilu Klienta w Serwisie Klienta.
 2. Szczegółowe zasady rejestracji w Serwisie Klienta oraz tworzenia i aktywowania Profilu Klienta określa Regulamin Serwisu Klienta, udostępniany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę przed dokonaniem rejestracji. Warunkiem ukończenia procesu rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu Serwisu Klienta przez Pożyczkobiorcę, dokonanie przelewu zwrotnej Opłaty Rejestracyjnej oraz pozytywna weryfikacja danych Pożyczkobiorcy podanych podczas rejestracji.
 3. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Alfakredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 96 lok. 38.
 4. Dane osobowe Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca przetwarza w celu prawidłowej realizacji umowy pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą, w tym dochodzenia roszczeń wynikających z tej umowy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie ewentualnych czynności windykacyjnych wynikających z wiążącej Pożyczkobiorcę oraz Pożyczkodawcę umowy. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z m.in. z art. 30 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy pożyczki. W zakresie danych pozyskanych na podstawie zgody Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca ma prawo w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pożyczkodawca, po spełnieniu odpowiednich przesłanek, może udostępniać dane osobowe Pożyczkobiorcy w niezbędnym zakresie do biur informacji gospodarczych (BIG InfoMonitor, KBIG) oraz Biura Informacji Kredytowej na mocy przepisów określonych w ustawie prawo bankowe oraz ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Pożyczkodawca po wyrażeniu zgody przez Pożyczkobiorcę udostępni jego dane osobowe w zakresie nr PESEL oraz pozostałych danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (http://www.credit-check.pl/uczestnicy/). Pożyczkodawca na podstawie zgody Pożyczkobiorcy będzie przetwarzać dane osobowe Pożyczkobiorcy obejmujące zestawienie analizy statystycznej pozyskane od Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (http://www.credit-check.pl/uczestnicy/). Pożyczkodawca będzie udostępniać dane osobowe Pożyczkobiorcy innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy, w szczególności firmom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi i wsparcia IT. Pożyczkodawca będzie udostępniać dane osobowe Pożyczkobiorcy innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pożyczkodawca w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki wynoszącego co najmniej 30 dni może udostępnić dane osobowe Pożyczkobiorcy firmie zajmującej się windykacją roszczeń.
 7. Dane osobowe Pożyczkobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane będą przez czas wiążącej Strony umowy pożyczki, a także przez okres 5 lat od wygaśnięcia stosunku prawnego wynikającej z tej umowy.
 9. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 10. Pożyczkobiorca jeżeli uważa, że Jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 11. Dodatkowe pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzani danych osobowych Pożyczkobiorca może kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@alfakredyt.pl, Alfakredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 96 lok. 38, 00-837 Warszawa.
 12. Rejestrując się na Serwisie Klienta i składając Wniosek o udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pozyskania przez Pożyczkodawcę informacji gospodarczych dotyczących Pożyczkobiorcy:
  „Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 24. ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam upoważnienia spółce Alfakredyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa, KRS nr 0000458132:
  - do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (02-679) (BIG InfoMonitor), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476) dotyczących mnie informacji gospodarczych;
  - do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
  - do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  - do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec Alfakredyt sp. z o.o. wynikających z zawartych przeze mnie Umów Pożyczki, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (02-679) (BIG InfoMonitor), do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476).
 13. Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie:
  Upoważniam Alfakredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837
  Warszawa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z prośbą o udostępnienie informacji
  W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:
  - Upoważniam Alfakredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Alfakredyt Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Alfakredyt Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
  - Upoważniam Alfakredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt konsumencki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Alfakredyt Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Alfakredyt Sp. z o.o. umowy o kredyt konsumencki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Alfakredyt Sp. z o.o. umowy o kredyt konsumencki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
  Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie"
 14. Opłata Rejestracyjna jest zwracana po:
  1. doręczeniu Pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki albo
  2. poinformowaniu Pożyczkobiorcy o odmowie udzielania pożyczki.

§ 5
Zawarcie Umowy Pożyczki i wypłata pożyczki

 1. Zawarcie Umowy Pożyczki jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki złożonego przez Pożyczkobiorcę.
 2. Pożyczkobiorca składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki.
 3. Rejestrując się w Serwisie Klienta i składając wniosek o pożyczkę Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. informacji gospodarczych o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich.
 4. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o wyrażeniu zgody na zawarcie albo odmowie zawarcia Umowy Pożyczki za pośrednictwem wiadomości sms. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Pożyczki bez podania przyczyny z wyjątkiem odmowy na podstawie sprawdzenia informacji zawartych w Bazie Danych Biura Informacji Gospodarczej , Biurze Informacji Kredytowej lub w Zbiorze Danych Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca niezwłocznie informuje Pożyczkobiorcę, w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.
 5. W przypadku pozytywnej decyzji o zawarciu Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca niezwłocznie przesyła drogą mailową na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę w Profilu klienta egzemplarz Umowy Pożyczki w formie pliku PDF.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że zawarcie Umowy Pożyczki następuje z chwilą wysłania dokumentu Umowy Pożyczki Pożyczkobiorcy w sposób określony w ust. 4.
 7. Pożyczkodawca przekazuje przelewem bankowym Całkowitą Kwotę Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki, nie później niż w ciągu 7 dni.  
 8. Po dokonaniu wypłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki o której mowa w ust. 6, Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy informację o udostępnionej Pożyczkobiorcy kwocie Pożyczki.
 9. Pożyczkodawca wraz z zawarciem Umowy przesyła na adres e-mail wskazany przez Pożyczkobiorcę następujące dokumenty:

Załącznik Nr 1 – Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego- którego jeden egzemplarz został doręczony Pożyczkobiorcy przed zawarciem umowy,

Załącznik Nr 2 – Tabela Kosztów,

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

§ 6
Zasady i termin spłaty Pożyczki

 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki poprzez wpłacenie przelewem bankowym równowartości Całkowitej Kwoty Pożyczki oraz należnych prowizji i innych opłat na Rachunek do Spłaty na warunkach określonych w Umowie Pożyczki. W celu właściwej identyfikacji wpłaty w tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien wpisać: „Spłata pożyczki nr __” podając numer Umowy Pożyczki.
 2. Termin Spłaty, jak również zasady spłaty prowizji i opłat należnych Pożyczkodawcy określa szczegółowo Umowa Pożyczki.
 3. W przypadku, gdy Termin Spłaty przypada w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że Termin Spłaty przypada w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.
 4. O zachowaniu Terminu Spłaty decyduje data uznania Rachunku Bankowego do Spłaty kwotą równą Całkowitej Kwocie do Zapłaty przez Pożyczkobiorcę. W przypadku przekroczenia Terminu Spłaty Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wpłacenia kwoty Pożyczki powiększonej o naliczone Odsetki za Opóźnienie.
 5. Każda wpłata dokonana przez Pożyczkobiorcę będzie zaliczana kolejno na poczet:
  1. Odsetek za Opóźnienie;
  2. Prowizji za Przedłużenie Terminu Spłaty Pierwszej Pożyczki, w przypadku gdyby została naliczona;
  3. Prowizji za Udzielenie Pożyczki;
  4. Całkowitej Kwoty Pożyczki.
 6. Spłata Całkowitej Kwoty Pożyczki na Rachunek Bankowy do Spłaty powoduje wygaśnięcie Umowy Pożyczki i uznaje się za wykonanie przez Pożyczkobiorcę Umowy Pożyczki względem Pożyczkodawcy.

§ 7
Przedterminowa spłata pożyczki

 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed upływem Terminu Spłaty. W takim przypadku Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty (lub ich część), które dotyczą okresu, o który skrócono udzielenie Pożyczki w wyniku przedterminowej spłaty, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą.   Postanowienia § 6 ust. 1-2 Umowy ramowej stosuje się odpowiednio.
 2. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od spłaty Pożyczki w całości przed Terminem Spłaty Pożyczkodawca dokonuje rozliczenia z Pożyczkobiorcą.

§ 8
Przedłużenie terminu spłaty

 1. Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pożyczka, ma prawo do wnioskowania o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki.
 2. Pierwsze przedłużenie Terminu Spłaty Pierwszej Pożyczki następuje pod warunkiem uiszczenia przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za Przedłużenie okresu spłaty Pierwszej Pożyczki, przed upływem 7 dni od upływu Terminu Spłaty Pożyczki. Wysokość Prowizji za Przedłużenie jest wskazana w Tabeli Kosztów.
 3. Po uiszczeniu na Rachunek do Spłat kwoty Prowizji za przedłużenie okresu spłaty Pierwszej Pożyczki zgodnie z ust. 2, spłata kwoty Pożyczki określonej w Warunkach Pożyczki ulega przedłużeniu.
 4. Pożyczkobiorca w tytule przelewu bankowego powinien podać numer Pożyczki i informację zgodnie z komunikatem w wiadomości e-mail wysłanej do Pożyczkobiorcy odnośnie przedłużenia okresu spłaty Pierwszej Pożyczki.
 5. Za dzień uiszczenia przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za przedłużenie okresu spłaty Pierwszej Pożyczki uznawany będzie dzień uznania wpłaty na  Rachunku Bankowym do Spłat.
 6. W przypadku kolejnego przedłużenia Terminu Spłaty Pierwszej Pożyczki ust. 7-14 stosuje się odpowiednio.
 7. Pożyczkobiorca, któremu została udzielona kolejna Pożyczka, ma prawo do wnioskowania o przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki na okres do 30 dni. Pożyczkodawca może uzależnić przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki od spełnienia dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę, tj. uwiarygodnienia spłaty Pożyczki po Przedłużeniu Terminu Spłaty poprzez:
  1. przedstawienie gwarancji bankowej spłaty Pożyczki,
  2. przedstawienie poręczenia spłaty Pożyczki od trzech poręczycieli, albo
  3. przedstawienie przez profesjonalny podmiot analizy statusu finansowego i weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w oparciu o ocenę zachowań i spłacalności zobowiązań Pożyczkobiorcy.
 8. Decyzję odnośnie wyboru jednej z opcji wskazanych w ust. 7 lit. a-c podejmuje Pożyczkobiorca.
 9. W przypadku braku wyboru którejkolwiek z opcji wskazanych w ust. 7, Pożyczkodawca może przedłużyć Termin Spłaty Pożyczki, biorąc pod uwagę dotychczasową historię pożyczkową (tj. liczbę i częstotliwość zaciągniętych Pożyczek oraz terminowe spłaty) danego Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy.
 10. Pożyczkobiorca składa Wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki wraz z dodatkowymi dokumentami, o których mowa w ust. 7 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 9, najpóźniej w ciągu 5 dni od Terminu Spłaty.
 11. Pożyczkodawca podejmuje decyzję odnośnie Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Pożyczkobiorcę wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty wraz z dodatkowymi dokumentami, o których mowa w ust. 7 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 10.
 12. W przypadku Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę SMS-em o Przedłużeniu Terminu Spłaty Pożyczki.
 13. Pożyczkodawca może zlecić podmiotowi trzeciemu współpracującemu z Pożyczkodawcą analizę i zarządzanie dokumentami wymienionymi w ust. 7 lit. a-c.
 14. Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia okresu spłaty Pożyczki.

§ 9
Opóźnienie w spłacie Pożyczki

 1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości przewidzianej w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. w wysokości stanowiącej dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Na dzień zawarcia Umowy ramowej Odsetki za Opóźnienie wynoszą 11.2% w stosunku rocznym i mogą ulegać zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego .
 2. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki wynoszącego co najmniej 30 dni, Pożyczkodawca ma prawo zlecić obsługę wierzytelności firmie windykacyjnej.
 3. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu zwrotu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucji. Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia przez Pożyczkodawcę zwrotu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucji na zasadach określonych we właściwych przepisach: Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.
 4. W przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w art. 14 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Gospodarczej (lub Biur Informacji Gospodarczej). Przekazanie informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z tym Biurem Informacji Gospodarczej. Przekazanie informacji nie wymaga zgody Pożyczkobiorcy i może nastąpić po upływie co najmniej miesiąca od wysłania listem poleconym na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji do Biura Informacji Gospodarczej zawierającego informację o nazwie i adresie siedziby tego Biura Informacji Gospodarczej. Zakres informacji podlegających przekazaniu do Biura Informacji Gospodarczej może obejmować następujące dane: informacje dotyczące Pożyczkobiorcy: imię i nazwisko, numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość, adres miejsca zamieszkania lub adres do doręczeń, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; informacje dotyczące zobowiązania: tytuł prawny, kwota i waluta, kwota zaległości, data powstania zaległości, informacja o postępowaniach dotyczących zobowiązania, informacja o kwestionowaniu przez Pożyczkobiorcę istnienia całości lub części zobowiązania, informacja o zbyciu wierzytelności. Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej może mieć wpływ na wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową Pożyczkobiorcy.

§ 10
Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Pożyczkobiorca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
 2. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu prawidłowo podpisanego przez Pożyczkobiorcę. Oświadczenie może być przesłane w formie pisemnej na adres siedziby Pożyczkodawcy lub w formie elektronicznej (skan) na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy (firmy) i adresu siedziby Pożyczkodawcy stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy ramowej.
 3. O zachowaniu terminu do odstąpienia decyduje data wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ramowej w sposób określony w ust. 3. W przypadku formy pisemnej, w celu umożliwienia Pożyczkobiorcy wykazania zachowania terminu do odstąpienia od Umowy ramowej zaleca się, aby oświadczenie zostało wysłane listem poleconym.
 4. W przypadku wykonania przez Pożyczkobiorcę prawa do odstąpienia od Umowy Pożyczki, umowę uznaje się za niezawartą. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu Całkowitej Kwoty Pożyczki na Rachunek Bankowy do Spłaty niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, zaś Pożyczkodawcy nie przysługują żadne opłaty związane z udzieleniem Pożyczki, w szczególności Prowizja za Udzielenie Pożyczki.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż odstąpienie od Umowy ramowej jest równoznaczne z odstąpieniem od zawartych Umów Pożyczki. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż odstąpienie od Umowy Pożyczki nie powoduje odstąpienia od Umowy ramowej. Odstąpienie od Umowy ramowej jest możliwe wyłącznie w drodze wyraźnego oświadczenia Pożyczkobiorcy o odstąpieniu od Umowy ramowej.
 7. W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę terminu zwrotu Pożyczki określonego w ust. 5 postanowienia § 9 ust. 4 zd. 1 stosuje się odpowiednio. Ponadto w takim przypadku Pożyczkodawca będzie uprawniony do naliczenia Odsetek za Opóźnienie.

§ 11
Czas obowiązywania i wypowiedzenie Umowy ramowej

 1. Umowa  ramowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Pożyczka jest udzielana na okres spłaty Pożyczki kończący się w dniu oznaczonym w Umowie Pożyczki jako Termin Spłaty.
 3. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, iż stopa Odsetek za Opóźnienie może ulegać zmianie na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany stopy odsetek Pożyczkodawca niezwłocznie zawiadomi Pożyczkobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na Trwałym Nośniku, o zmianie stopy Odsetek za Opóźnienie.
 4. Pożyczkobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ramowej w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 5. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać Umowę ramową z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy.
 6. Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę Pożyczki w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkodawcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie.
 7. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie.
 8. Wypowiedzenie Umowy wymaga oświadczenia złożonego drugiej Stronie na piśmie lub przesłanego pocztą elektroniczną. Oświadczenie Pożyczkodawcy przesłane pocztą elektroniczną powinno być sporządzone na Trwałym Nośniku.

§ 12
Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. . Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy ( info@alfakredyt.pl ) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu  +48 876181062 )
 2. . Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 1. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Klienta listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta
 2. Złożenie reklamacji nie zwalnia Pożyczkobiorcy z zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, w szczególności z obowiązku zwrotu Pożyczki w Terminie Spłaty wraz z prowizjami i odsetkami należnymi Pożyczkodawcy
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klienta zgodnie z pkt 1 – 6 niniejszego paragrafu lub w przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany, możliwe jest skorzystanie z pozasądowego rozwiązania sporu zgodnie z przepisami Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i z przepisami Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu z Klientem prowadzone jest przez Rzecznika Finansowego (dane kontaktowe Rzecznika wskazano w § 1 pkt 25 niniejszej Umowy oraz na stronie internetowej Pożyczkodawcy).
 4. Postępowanie wszczyna się na wniosek Klienta.
 5. Wszczęcie postępowania w myśl niniejszego punktu nie zwalnia Klienta ze zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, w szczególności z obowiązku zwrotu Pożyczki w Terminie Spłaty wraz z prowizjami i odsetkami należnymi Pożyczkodawcy.
 6. Pożyczkodawca każdorazowo informuje Klienta listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wyrażeniu zgody lub o odmowie wyrażenia zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu zgodnie z przepisami ustaw wskazanych w pkt 7 niniejszego paragrafu.
 7. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu z Klientem w myśl poprzedzających punktów niniejszego paragrafu jeżeli, w szczególności Klient nie złożył reklamacji w myśl pkt 1 – 6 niniejszego paragrafu, spór ma charakter błahy, sprawa została wyjaśniona przez Pożyczkodawcę, sprawa o to samo roszczenie miedzy tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Rzecznika w postępowaniu, sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd
 8. Wszczęcie postępowania, trwanie postępowania czy zakończenie postępowania toczącego się zgodnie z przepisami Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz z przepisami Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji nie zwalnia Klienta ze zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, w szczególności z obowiązku zwrotu Pożyczki w Terminie Spłaty wraz z prowizjami i odsetkami należnymi Pożyczkodawcy.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy lub ich część zostaną uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.
 2. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy (w szczególności adres korespondencyjny, adres zamieszkania) uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek zgłosić zmianę tych danych Pożyczkodawcy. Zgłoszenie zmiany danych może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, oświadczenia woli związane z zawarciem, wykonaniem, zmianą lub rozwiązaniem Umowy mogą być składane przez Strony na piśmie (odpowiednio na adres siedziby Pożyczkodawcy oraz na adres do korespondencji Pożyczkobiorcy) lub przesyłane pocztą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej odpowiednio Pożyczkodawcy lub Pożyczkobiorcy) lub przesyłane za pomocą SMS. Oświadczenia Pożyczkodawcy przesyłane pocztą elektroniczną powinny być sporządzone na Trwałym Nośniku.
 4. Pożyczkodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Umowy w przypadku, gdy wynika to ze zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej. Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę o zmianie Umowy, przesyłając mu zmienioną Umowę. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy od daty określonej w zawiadomieniu, chyba że przed tą datą Pożyczkobiorca dokona wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Umowy.
 5. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.
 6. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania bezpłatnie harmonogramu spłaty, na wniosek, przez cały czas obowiązywania Umowy.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 8. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
 9. Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy.
 10. Właściwość Sądu będzie każdorazowo ustalana według zasad ogólnych tj. miejsca zamieszkania pozwanego.
 11. Umowa ramowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.