Pytania i odpowiedzi

Kto może zostać klientem Alfakredyt Sp. z o.o.?

Klientem Alfakredyt Sp. z o.o. może zostać osoba, która:

 • jest konsumentem w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokonała skutecznej rejestracji w systemie internetowym www.alfakredyt.pl i złożyła poprawnie wypełniony wniosek;
 • nie posiada żadnych zaległości pieniężnych wymagalnych i niewymagalnych wobec Pożyczkodawcy;
 • zapoznała się z warunkami Umowy, Regulaminu i je zaakceptowała;
 • jest w wieku od 21 do 75 lat;
 • spełniła wszystkie warunki, o których mowa w Regulaminie i w Umowie.
Na jaki numer konta Alfakredyt Sp. z o.o. należy przelać 0.01zł opłaty rejestracyjnej?
Opłatę rejestracyjną należy przelać na jeden z rachunków bankowych:
 • Alior Bank:

  52 2490 0005 0000 4530 8748 1021

 • mBANK

  11 1140 1775 0000 2541 7200 1001

 • Bank Pekao:

  69 1240 5891 1111 0010 5292 9343

 • PKO Bank Polski:

  51 1020 1332 0000 1102 0859 8957

 • Santander Bank Polska:

  47 1090 2590 0000 0001 2181 1363

 • Bank Pocztowy:

  13 1320 0019 1649 1090 2000 0001

 • Klienci mogą wybrać, na które konto przelać opłatę rejestracyjną.
 • Pożyczka zostanie udzielona z jednego ze wskazanych kont.
Co należy wpisać w tytule przelewu opłaty rejestracyjnej?

W tytule przelewu opłaty rejestracyjnej należy wpisać:

"Przeczytałem/łam i zgadzam się z warunkami Regulaminu i Umowy Pożyczki od firmy Alfakredyt Sp. z o.o."

 

Jak szybko pieniądze zostaną przelane na moje konto bankowe?

W Alfakredyt pieniądze na koncie możesz mieć nawet w 15 minut. Co oznacza, że od momentu otrzymania pozytywnej decyzji w czasie 15 minut zostanie wykonany przelew.

Czy jednocześnie można otrzymać kilka pożyczek w Alfakredyt Sp. z o.o.?

Jednorazowo Klient może otrzymać tylko jedną pożyczkę.

Po jej spłaceniu można wystąpić o kolejną.

Jak spłacić pożyczkę?

Pożyczkę można spłacić za pomocą przelewu bankowego na jeden z rachunków bankowych Pożyczkodawcy wpisując w tytule przelewu: "Spłata pożyczki nr..."

Czy można spłacić pożyczkę wcześniej?

Pożyczkę można spłacić przed upływem terminu - kwota spłaty pozostaje bez zmian.

Klient dokonując spłaty Pożyczki lub jej części, zobowiązany jest podać w tytule przelewu: "Spłata pożyczki nr..."

Dlaczego odmówiono mi pożyczki?

Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczki w szczególności, jeżeli Klient:

 • nie spełnia wymogów określonych w §3 Umowy Ramowej Pożyczki;
 • składając Wniosek o Pożyczkę podał dane niekompletne lub niezgodne z prawdą;
 • posiada zajęte przez organ egzekucyjny wynagrodzenie, albo świadczenie emerytalne,  rentowe lub rachunek bankowy;
 • posiada negatywna opinię w Biurze Informacji Gospodarczej.

 

   Co to jest pozasądowe rozwiązywanie sporów?

   Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich („PRSK”) dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, sporów pomiędzy klientem a Pożyczkodawcą. PRSK jest regulowane przepisami Ustaw: z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Postępowanie może być wszczęte w sytuacji, gdy reklamacja nie została rozstrzygnięta zgodnie z żądaniem Klienta czy spór pomiędzy Klientem a Pożyczkodawcą nie został rozwiązany w ramach reklamacji złożonej przez Klienta.

   Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Klientem wszczyna się na wniosek Klienta. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego jest Rzecznik Finansowy. Biuro Rzecznika Finansowego znajduje się w Warszawie, Al. Jerozolimskie, 87, 02 – 001 Warszawa, adres poczty elektronicznej: biuro@rf.gov.pl, adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl.

   Więcej informacji: § 12 Ramowej Umowy Pożyczki