POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU www.alfakredyt.pl

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu udzielania pożyczek przez ALFAKREDYT sp. z o.o. Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony internetowej (Użytkowników anonimowo przeglądających zawartość Strony internetowej jak również Klientów i Pożyczkobiorców).


I. Administrator

Administratorem danych osobowych jest ALFAKREDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000458132, NIP 8442351597, REGON 200776208 ( dalej „Alfakredyt”).

Inspektor Ochrony Danych

W Alfakredyt powołany został Inspektor Ochrony Danych, w razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą mailową na adres: iod@alfakredyt.pl


II. Cel przetwarzania

Dane osobowe Użytkowania będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Użytkownikiem a Alfakredyt, a także w celu złożenia zapytania o Użytkowniku do biur informacji gospodarczej (BIG InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej) oraz Biura Informacji Kredytowej.

1. Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Użytkowników a Administratorem w ramach Strony internetowej, w tym w celu:

 1. udostępniania Użytkownikom funkcjonalności i usług Strony internetowej, kontaktowania się z Użytkownikami, informowania ich o Stronie internetowej, jego funkcjonalnościach, zasadach działania, dostępnych promocjach czy świadczonych za jego pośrednictwem usługach;
 2. weryfikacji tożsamości Użytkownika, a następnie przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej z wykorzystaniem informacji dostarczonych we Wniosku;
 3. świadczenia usług za pośrednictwem Strony internetowej, w tym zakresie Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy;
 4. bieżącego kontaktu z Użytkownikiem.

2. Poza powyższym, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, która może być wyrażona m.in. w formularzu rejestracyjnym, Dane wykorzystywane będą również w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w celu przesyłania Użytkownikom m.in. na adres email lub nr. telefonu, podany przez Użytkownika, przez Administratora lub inne podmioty informacji o Administratorze oraz świadczonych przez niego lub inne podmioty usługach oraz ich produktach (w tym informacji handlowych), jak również innych celów na które Użytkownik wyrazi zgodę.


III. Podstawa przetwarzania Danych

Dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika oraz ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora. Jednocześnie Użytkownik ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w innych celach, w tym marketingowych, w szczególności poprzez wybranie odpowiedniego przycisku na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest przetwarzanie danych Użytkownika dla celów archiwizacyjnych. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo cofnąć wyrażone przez siebie zgody, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do złożenia przez Użytkownika wniosku oraz do jego dalszego procedowania przez Alfakredyt.


IV. Pozyskiwanie i udostępnianie danych osobowych

Informacje o Użytkowniku gromadzone są w następujący sposób:

 1. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Alfakredyt;
 2. podczas rozmowy telefonicznej;
 3. poprzez wypełnienie wniosku o udzielenie pożyczki lub dokonywanie jej spłaty;
 4. poprzez kontakt drogą elektroniczną.

Alfakredyt udostępni dane osobowe Użytkownika w niezbędnym zakresie do biur informacji gospodarczych oraz Biura Informacji Kredytowej, aby pozyskać od tych podmiotów raport o dotychczasowych zobowiązaniach finansowych Użytkownika. Jest to konieczne do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę.
Alfakredyt będzie udostępniać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Alfakredyt, w szczególności firmom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi i wsparcia IT. Ponadto Alfakredyt będzie udostępniać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas rozpatrywania wniosku a także przez okres 1 roku od wydania decyzji co do tego wniosku. Ponadto, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, to jego dane osobowe będą przetwarzane do czasu aż tę zgodę wycofa.


V. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do jego danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. sprostowania jego nieprawidłowych danych;
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).


VI. Zbiór Danych

Zbiór danych („Zbiór Danych”) Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.


VII. Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych, w tym m .in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania m.in. poprzez szyfrowanie transmisji danych SSL, ograniczenie dostępu do baz danych serwera WWW przez zaporę sieciową jak również dodatkowe hasła zabezpieczające przy jednoczesnym tworzeniu kopii zapasowych danych.


VIII. Pozostałe Postanowienia

1. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności i usług Strony internetowej wymaga podania Danych w procesie rejestracji zgodnie z Regulaminem, samo przeglądanie Strony internetowej jest dopuszczalne anonimowo.

2. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

4. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies"nie uniemożliwia korzystanie ze Strony internetowej, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Strony internetowej.


IX. Polityka Cookies

W zależności od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie www.alfakredyt.pl, na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies. Pliki te służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.alfakredyt.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na konfigurację komputera, wydajność, działanie, i zainstalowanego na nim oprogramowania.

Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.alfakredyt.pl.

W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików cookies na komputerze, jednak w takim przypadku, niektóre funkcje na stronie www.alfakredyt.pl mogą nie działać lub być niedostępne.